Arxiu mensual: novembre de 2018

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA, EL DIA 24/11/18

A petició de la Junta de Govern, d’acord amb allò que estableixen els articles 55 i 57 de les Ordenances de la Comunitat, es convoca Junta General Ordinària, la qual tindrà lloc el proper 24 de novembre de 2018, a les 8.30 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona, a la Sala de Juntes de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre (Pg. del Canal s/n de Deltebre), amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta o acords de l’última Junta General celebrada.

2.- Informes de la Presidència de la Comunitat.

3.- Tot allò que convingui per al millor aprofitament de les aigües i el seu tancament.

4.- Altes i baixes en el reg.

5.- Informes de la Presidència de la Junta de Govern. Ratificació d’acords de la Junta de Govern.

6.- Examen, aprovació o censura dels pressupostos de tots els ingressos, despeses i financers de la Comunitat per a l’exercici econòmic agrícola anual de 2019, que començarà l’1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre. (Art. 56 apartat segon) Establiment del període voluntari de pagament de derrames. (Art. 14).

7.- Precs i preguntes.

Tortosa, 8 d’octubre de 2018

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT

Signat: Víctor Delsors Pomar