E.B. D’ILLA DE MAR

CAT

 

CATALÀ

L’estació de bombament d’Illa de Mar és una infraestructura de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre que té, com a funcions principals:

 • El drenatge de 2.572 hectàrees d’arrossars. A través d’ella, l’aigua dolça procedent dels canals, una vegada ha circulat ja pels camps de cultiu i n’ha sortit pels desguassos, és evacuada a la mar.
 • L’evacuació d’aigües pluvials d’una part important dels nuclis urbans i de la plana deltaica, ja que gran part es troba sota el nivell del mar, en cas de precipitacions importants.
 • La millora dels estats ambientals i de les capacitats productives de basses i badies.
 • És una infraestructura bàsica per als ecosistemes deltaics, que genera el 85% de la biodiversitat.

Equipada amb un sistema de quatre Cargols d’Arquímedes, té una capacitat de bombament de 8 metres cúbics per segon quan treballa al màxim rendiment.

Illa de Mar forma part del sistema de drenatge del Delta de l’Ebre (juntament amb les bombes de Pal, Olles i Tramuntano) que va entrar en funcionament a principis de la dècada de 1980 en un projecte realitzat per l’IRYDA (Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari).

Davant d’un escenari de canvi climàtic i pujada del nivell del mar, aquestes estacions de bombament són claus per a una planificació hidràulica del Delta de l’Ebre.

ESP 

CASTELLANO

La estación de bombeo de Illa de Mar es una infraestructura de la Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro que tiene, como funciones principales:

 • El drenaje de 2.572 hectáreas de arrozales. A través de ella, el agua dulce procedente de los canales, una vez ha circulado ya por los campos de cultivo y ha salido por los desagües, es evacuada al mar.
 • La evacuación de aguas pluviales de una parte importante de los núcleos urbanos y de la plana deltaica, ya que buena parte se encuentra bajo el nivel del mar, en el caso de precipitaciones importantes.
 • La mejora de los estados ambientales y de las capacidades productivas de balsas y bahías.
 • Es una infraestructura básica para los ecosistemas deltaicos, que genera el 85% de la biodiversidad.

Equipada con un sistema de cuatro Tornillos de Arquímedes, tiene una capacidad de bombeo de 8 metros cúbicos por segundo cuando trabaja a su máximo rendimiento.

El Pal forma parte del sistema de drenaje del Delta del Ebro (junto con las bombas de Pal, Olles, y Tramuntano) que entró en funcionamiento a principios de la década de 1980 en un proyecto realizado por el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario).

Ante un escenario de cambio climático y subida del nivel del mar, estas estaciones de bombeo son claves para una planificación hidráulica del Delta del Ebro.

ENG

 

ENGLISH

Illa de Mar pumping station is an infrastructure of the Community of Irrigators Agricultural Union of Ebro’s Delta.  The main functions of this pumping station are:

 • The drainage of 2.572 hectares of rice fields. The water route from the canals circulates through the crop fields, ends up in the drains and finally is evacuated to the sea.
 • The evacuation of rainwater from an important part of the urban centers and the deltaic plain, since a large part is below sea level, in case of heavy rainfall.
 • The improvement of the environmental states and the productive capacities of ponds and bays.
 • It is a basic infrastructure for deltaic ecosystems, generating 85% of biodiversity.

Equipped with a system of four Archimedean Screws, it has a pumping capacity of 8 cubic meters per second when working at maximum performance.

Illa de Mar pumping station is part of the drainage system of the Ebro’s Delta, along with the pumps of Pal, Olles and Tramuntano, which came into operation in the early 1980s in a project carried out by IRYDA (National Institute of Agrarian Reform and Development).

With a scenario of climate change and rising sea levels, these pumping stations are key to hydraulic planning of the Ebro Delta.