SERVITUDS

D’acord amb l’article 81 de les Ordenances, els propietaris dels terrenys limítrofs als canals de la Comunitat (sèquies i desguassos) no podran practicar en els seus marges cap obra, ni plantar o sembrar espècie arbòria, ni tan sols a títol de defensa de la seva propietat que, en tot cas, hauran de sol·licitar a la Junta de Govern la qual, si fos necessari, n’ordenarà l’execució per qui correspongui o autoritzarà si ho demanessin els interessats per portar-les a terme, sota la vigilància de la mateixa Junta de Govern, que es regirà pels següents criteris:

-En las sèquies (tubs) que tinguin una carretera o camí públic en un dels seus costats, sempre que el braç mecànic de la pala abasti la totalitat de la llera, en el costat oposat es podrà edificar a precari la tanca a 1,5 metres de la vora de la llera. No obstant això, el propietari del predi, fins i tot dintre del tancat de la seva propietat, no podrà sembrar o plantar espècies arbòries i construir edificacions, en el seu cas, a menys de 5 metres de la vora de la llera, i haurà de facilitar el pas de maquinària sempre que l’interès general de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre ho requereixi.

-En els desaigües i les sèquies interiors, és a dir, que no tinguin carretera ni camí públic contigu, s’haurà de respectar la servitud de 5 metres d’amplada en els dos costats a partir de la vora de la llera.

Servituds