La Comunitat reforça el personal i la maquinària per combatre l’extraordinària presència de llapó

El llapó s’ha convertit en el principal problema de la campanya de reg al Delta. Les elevades temperatures de la passada primavera han afavorit la proliferació d’aquestes capes d’algues microscòpiques que dificulten la circulació de l’aigua i provoquen embossaments. Sense l’ajut dels tractaments herbicides, per tal de complir amb els requisits de les mesures agroambientals, la Comunitat de Regants de l’Esquerra ha hagut de doblar esforços en personal i maquinària per poder garantir un servei de qualitat en la distribució de l’aigua.

Per garantir que l’aigua arribi als arrossars en la quantitat i el temps adequats és necessari que hi hagi una bona circulació pels canals de reg. Per aquest motiu, en tota campanya de reg, personal dedicat a la neteja i manteniment se suma al que s’encarrega, pròpiament, de la distribució de l’aigua. La seva funció principal és retirar el llapó, capes d’algues microscòpiques que recobreixen el fons i les parets de les conduccions reduint la seva secció: “Això comporta una disminució del cabal de l’aigua i que aquesta circuli a menys velocitat. La proliferació d’aquest tipus de vegetació està associada a la calor i per aquest motiu, aquest està sent un any complicat”. A més de disminuir la capacitat de les conduccions, el llapó provoca també l’obstrucció d’altres elements, com les preses de reg o els filtres de les estacions de bombament.

L’extraordinària presència de llapó ha obligat la Comunitat de Regants a incrementar els recursos humans i tècnics destinats a les tasques de neteja i manteniment. En concret, s’ha doblat el torn de la maquinària i s’ha contractat personal per reforçar les diferents zones. A aquesta necessitat hi ha contribuït el fet que el control de les brosses i herbes de les sèquies i desguassos s’ha hagut de fer de manera mecànica i/o manual, prescindint dels tractaments herbicides. Aquest és un dels requisits establerts en la Declaració Única Agrària (DUN) perquè els titulars de les explotacions agràries del sector arrossaire puguin cobrar ajuts com els de les mesures agroambientals. “El problema no és tractar les infraestructures de reg i desguàs en si, però si es produeix una fuita de producte cap als camps sancionaran al pagès”.

Des de la Comunitat de Regants es preveu que les restriccions en tractaments herbicides augmentin de cara al futur i això comportarà una necessitat de mecanitzar. Per poder-ho fer en bones condicions, caldrà habilitar camins per accedir amb la maquinària, sense problemes, a les sèquies i desguassos. En aquest sentit, és necessària la conscienciació i implicació dels comuners: “Per poder donar un bon servei, és necessari que els propietaris facilitin el pas de la maquinària i, quan si és necessari, cedeixin terreny per fer camins”.

A banda de la problemàtica del llapó, la Comunitat de Regants fa un balanç molt positiu de la campanya de reg. Aquesta es va iniciar el dia 20 d’abril amb l’obertura del canal. La sembra en sec, utilitzada com a sistema de conreu a moltes parcel·les de l’hemidelta esquerre com a mètode de lluita contra el cargol poma, va permetre escalonar la soltada de les aigües. “Tothom ha tingut més disponibilitat d’aigua i hi ha hagut una més gran i ràpida capacitat de resposta”. La despesa elèctrica associada a l’operació també s’ha reduït amb relació a anys anteriors.

D’altra banda, ha estat la primera campanya de reg en què han funcionat els aforadors instal·lats a la xarxa de reg principal de la Comunitat. Es tracta de quatre cabalímetres, connectats entre ells amb fibra òptica, que han permès millorar el control i la gestió de les sèquies 1, 2 i 3. Per a la instal·lació dels aforadors, la Comunitat va presentar un projecte a una ordre d’ajuts per a la millora i modernització de les xarxes de regadius del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Podeu veure la nota de premsa publicada al setmanari LVDE clicant aquí.

Els regants de l’Esquerra continúen apostant pel Pla de sectorització per guanyar la batalla al cargol poma

El Departament d’Agricultura ja té sobre la taula el nou avantprojecte de sectorització de la xarxa de desguàs de l’hemidelta esquerre. El document avalua i revisa els mètodes de lluita emprats contra el cargol poma des de la seva aparició al Delta -inclosa l’experiència inicial de la sectorització- i de tots ells, la conclusió que s’obté és que l’aïllament hidràulic és absolutament necessari per garantir l’efectivitat dels mateixos, evitant les reinfeccions. Per aquest motiu, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre considera la sectorització una eina indispensable que hauria de tenir un paper destacat en la planificació de les actuacions del Grup Adhoc.

Contenir el cargol poma. Aquest és l’objectiu, per a l’hemidelta esquerre, del pla de lluita contra la plaga que s’aplicarà fins a la collita de l’arròs. Per aconseguir-ho, es fan actuacions d’inundació passiva -per gravetat- amb aigua salada dels desguassos i posterior soltada d’aigua dolça als camps per evitar la pujada de nivell de salinitat dels mateixos, a banda dels tractaments amb saponines que efectuen els pagesos.

Per a la Comunitat de Regants de l’Esquerra, però, davant la magnitud de la plaga a l’hemidelta esquerre, on ja hi ha afectades 6000 hectàrees, aquestes mesures són insuficients. L’entitat considera que cal fer un pas més enllà del control de l’espècie invasora i avançar cap a la seva eradicació. “Si no s’actua en aquesta direcció la plaga assolirà un abast amb conseqüències devastadores sobre el sector arrossaire, ens cal pensar en salvar la producció”.

Amb el convenciment que la clau està en l’aillament hidràulic de les zones que han estat desinfectades, la Comunitat de Regants de l’Esquerra ha elaborat un nou avantprojecte de sectorització de la xarxa de desguàs, que ja ha estat presentat al Departament d’Agricultura per al seu estudi. “La directora general d’Agricultura ens va dir que preparéssim una proposta i ho tindrien en compte al plantejar mesures de cara a l’any vinent dins del Grup Adhoc”.

El nou avantprojecte de sectorització avalua i revisa les mesures realitzades en la prova pilot del 2014 al sector Illa de Mar Fondo, on es van assolir sobradament els objectius, i posteriorment, al 2016, als sectors de Catxa i Bassot. I estableix els condicionants perquè la mesura sigui efectiva. “No és cert que la sectorització, en la seva experiència inicial, hagi fracassat. Però cal que es compleixin uns requisits de protecció i la implicació de tots”.

La Comunitat de Regants de l’Esquerra se sent legitimada per reclamar que es tinguin en compte les seves demandes, donat que des de l’aparició de la plaga s’ha hagut d’adaptar als nous tipus de gestió hidràulica i actuacions de neteja que han requerit els diferents mètodes de lluita emprats fins al moment: guarets, sembra en sec, tractaments amb saponines o cianamida càlcica, salinització de parcel·les, … “No cal dir que la Comunitat és el principal actor, el seu coneixement de la xarxa de desguàs li atorga la capacitat per afrontar la lluita contra el cargol poma i planificar mesures realistes i efectives, a banda de posar tots els recursos tècnics, humans i materials al seu abast per poder-la efectuar”.

 La sectorització de la xarxa de desguàs

La xarxa de desguàs de l’hemidelta esquerre està formada per més de 230 quilòmetres de canalitzacions i ha estat la principal via de propagació del cargol poma, ja que l’aigua és el principal mecanisme de transport i difusió de l’espècie. La sectorització divideix aquesta xarxa en 28 sectors, aïllats hidràulicament mitjançant comportes, barreres, filtres, etc., amb l’objectiu de poder atacar la plaga independentment o de forma simultània, combinant diferents mètodes de lluita i sense riscos de reinfecció.

Podeu veure la nota de premsa publicada al setmanari LVDE clicant aquí.

La Comunitat liquida els pressupostos del 2016 amb una significativa reducció de la despesa elèctrica

La Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre ha tancat l’exercici econòmic de 2016 amb un resultat positiu de 450.000 €. Un dels punts clau ha estat l’estalvi assolit en les partides d’energia i combustibles i de manteniments, les quals representen, en conjunt, prop d’un 30% de les despeses de l’entitat. El dia 20 d’abril s’obrirà el canal i començarà la soltada de les aigües. Creix la preocupació pels efectes del cargol i la regressió en l’àrea regable de l’entitat.

Podeu llegir la nota de premsa aquí.

AVÍS: COBRAMENT DE REBUTS, EL DIA 28/02/17

El proper 28 de febrer, es procedirà a fer el cobrament dels rebuts corresponents al primer pagament de la derrama de l’exercici 2017. Tal com es va aprovar en Junta General, l’import serà de 30,00 €/jornal.

Com és habitual, els rebuts domiciliats en entitats financeres seran carregats als respectius comptes corrents. I els que no estiguin domiciliats, es podran fer efectius a les oficines del carrer Santa Anna, 3, de Tortosa.

Podeu llegar la circular aquí.