Organismes

TAULA DE CONSENS PEL DELTA

La Taula de Consens pel Delta es va constituir l’any 2018, després de mesos de treball per part dels representats de les comunitats de regants del Delta, com a instrument de defensa del territori enfront de la regressió. Té com a objectiu principal lluitar contra els seus efectes i convertir-se en l’espai de debat per buscar solucions i l’interlocutor del territori davant les administracions públiques.

Està integrada per les dues comunitats de regants –Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre i Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre– i pels set ajuntaments –Amposta, l’Aldea, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja– del Delta. Més d’una trentena d’organitzacions n’han signat el document d’adhesió.

Els objectius fundacionals de la Taula de Consens són dos. El primer, sol·licitar un pla de protecció del litoral davant l’extrema regressió del Delta. El segon, en una segona fase, sol·licitar un pla de regeneració de les badies i llacunes del Delta. Els seus plantejaments parteixen de tres punts de consens bàsics:

Morfologia: caldria mantenir la morfologia actual tant com sigui possible. No és acceptable el retrocés com a actuació aïllada que no vagi més enllà.

Restabliment de sediments: es veu com a solució estructural; és a dir, aquella que, si no es duu a terme, difícilment donarà valor en el temps a les altres possibles mesures. També es constata que els seus efectes es preveuen a mitjà i llarg termini.

Altres mesures: s’entenen com a mesures urgents a efectuar a curt termini. Es constata l’acceptació de la seva diversificació; és a dir, aplicar diferents actuacions segons la tipologia de zona a protegir i segons la gravetat de la situació.

Tres premisses fonamentals que s’han desenvolupat en el Pla Delta, un pla estratègic enriquit amb les aportacions de diferents entitats socioeconòmiques i ambientalistes del territori que es va presentar públicament el 29 de gener de 2020 a Sant Jaume d’Enveja.

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS AGRARIS DEL DELTA DE L’EBRE (PRODELTA)

L’any 2006 la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre va ser una de les entitats fundadores, juntament amb la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, Arrossaires del Delta, la Cambra Arrossera del Montsià i l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) de l’Arròs, de l’Associació de Productors Agraris del Delta de l’Ebre (PRODELTA).

PRODELTA té com a objectius promoure i defensar l’activitat agrària i el sector arrosser del delta de l’Ebre, representar i coordinar els interessos dels productors socis de les entitats fundadores, facilitar un enfoc conjunt dels diferents problemes i necessitats del sector i articular la col·laboració amb les administracions públiques amb competències en els diferents àmbits.

En aquest sentit, els seus àmbits d’actuació són l’assessorament a l’agricultor pel que fa a normatives, ajuts o inspeccions, les autoritzacions de fitosanitaris, els danys causats per espècies protegides i invasores, els efectes de la regressió, subsidència i salinitat, la política agrària comuna (PAC) i mesures agroambientals, el Programa de desenvolupament rural (PDR) o els ajuts a grups operatius per a l’execució de projectes pilot innovadors.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNITATS DE REGANTS (ACATCOR)

L’any 2014, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre va ser una de les entitats fundadores de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants de Catalunya (ACATCOR).

Les finalitats d’aquesta associació, formada per 44 comunitats de regants que representen un 65% de la superfície de regadiu de Catalunya, són les següents:

Aconseguir un estalvi en la gestió de les comunitats de regants aprofitant l’economia d’escala que permet el fet d’estar associats.

L’assessorament i defensa dels interessos dels seus associats davant les diferents qüestions relacionades amb el regadiu.

Millorar la transferència de coneixement i informació en temes de distribució eficient de l’aigua de reg; així com temes legals, tècnics i administratius.

La representativitat davant d’organismes de l’Administració i la societat.

A més de ser-ne sòcia, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre forma part de la Junta Directiva d’ACATCOR.

CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA (CAT)

Des de la seva constitució l’any 1985, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre és membre del Consell d’Administració del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), ens que capta, tracta i distribueix aigua potable a ajuntaments i indústries consorciades.

L’activitat del CAT està regulada per la Llei 18/81 d’actuacions en matèria d’aigües a Tarragona, que li concedeix una autorització administrativa per fer servir un màxim de 4 m3/s d’aigua procedent dels canals dels marges esquerre i dret del riu Ebre.

A canvi de la concessió, el CAT paga un cànon a l’administració pública destinat a finançar les obres de revestiment dels canals de reg. D’altra banda, paga un cànon anual als regants, que serviria per contribuir al manteniment i ús de part dels canals.