Avís legal i política de protecció de dades

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL EN RELACIÓ A L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 34/2002, D’11 DE JUNY, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

COMUNITAT DE REGANTS SINDICAT AGRÍCOLA DE L’EBRE
C/ Santa Ana, nº 3, CP 43.500, Tortosa, Tarragona
CIF G- 43.059.013
Telèfon: 977 44 12 81
Correu electrònic: [email protected]

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La COMUNITAT DE REGANTS DEL SINDICAT AGRÍCOLA DE L’EBRE, com a responsable d’aquesta pàgina web, us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant la nostra adreça de correu electrònic manifestant prèviament el vostre consentiment exprés, seran tractades en tot cas d’acord amb els criteris que regula el Reglament general de protecció de dades i la LOPDGDD, i únicament i exclusiva per a gestionar la nostra relació, així com per a la satisfacció dels nostres interessos legítims.

Per aquest motiu, seran conservades mentre es mantingui aquesta relació o bé durant els anys que calgui per a complir amb la legislació vigent. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte en aquells casos que calgui per al correcte desenvolupament de la nostra relació contractual o quan l’ordenament jurídic així ho requereixi per al compliment d’una norma amb rang de llei.

Així mateix, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i la limitació o oposició al vostre tractament davant la COMUNITAT DE REGANTS DEL SINDICAT AGRÍCOLA DE L’EBRE, prèvia acreditació de la vostra identitat mitjançant fotocòpia del DNI, enviant la sol·licitud al correu electrònic: [email protected] o, a través del correu postal: C/ Santa Anna, núm. 3, CP 43500, Tortosa, Tarragona. Us recordem el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en cas de no quedar satisfet una vegada exercitats els drets anteriorment advertits.

La COMUNITAT DE REGANTS DEL SINDICAT AGRÍCOLA DE L’EBRE es compromet a tractar la informació observant els principis relatius al tractament regulats a l’article 5 del RGPD i, per això, les dades seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, recollides amb fins determinats, explícits i legítims, sent adequats, pertinents i limitats en relació amb els fins. Alhora, seran exactes, i si cal actualitzades, mantingudes sempre de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament, i sempre tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals (integritat i confidencialitat).

Igualment, la COMUNITAT DE REGANTS DEL SINDICAT AGRÍCOLA DE L’EBRE aplicarà les mesures de seguretat –tècniques i organitzatives– apropiades als tractaments realitzats per part seva, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com regs de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques; tot això per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc. De manera que en cas de produir-se una violació de la seguretat de les dades personals que tractem, ens comprometem a notificar-la tant a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en cas de ser pertinent, així com als interessats, tot això en virtut dels articles 33 i 34 del RGPD.

INFORMACIÓ ADDICIONAL I DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE COMUNITAT DE REGANTS SINDICAT AGRÍCOLA DE L’EBRE
TRACTAMENT PADRÓ
ADREÇA C/ Santa Ana, nº 3, CP 43.500, Tortosa, Tarragona
TEL. I CORREU ELECTRÒNIC 977 48 06 80 (DELTEBRE)
977 44 12 81 (TORTOSA)
[email protected]
FINALITAT Gestió del padró general d’usuaris per a exercitar les funcions encomanades a la Comunitat sobre la prestació del servei públic de distribució d’aigua d’acord amb les ordenances i els estatuts de la Comunitat.
LEGITIMACIÓ Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol –TR de la Llei d’Aigües.
Satisfacció d’interessos legítims
Compliment de les ordenances de la Comunitat
PERÍODE DE CONSERVACIÓ Durant el temps que es mantingui la vostra condició d’usuari o partícip de la Comunitat.
Durant els anys que calgui per complir amb la legislació vigent, llevat que s’exerceixi el dret de supressió.
POSSIBLES DESTINATARIS Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i altres administracions públiques amb la finalitat de fer una gestió adequada de l’aigua
Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals i interessats legítims
DRETS Drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i la limitació o oposició al tractament
EXERCICI Davant la Comunitat de Regants, amb acreditació prèvia de la identitat mitjançant fotocòpia del DNI, enviant la sol·licitud al correu electrònic [email protected] o a través del correu postal.
INFORMACIÓ ADDICIONAL Us recordem el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de no quedar satisfet una vegada exercitats els vostres drets.

(+INFO a www.regantsesquerra.cat)

RESPONSABLE COMUNITAT DE REGANTS SINDICAT AGRÍCOLA DE L’EBRE
TRACTAMENT VIDEOVIGILÀNCIA
ADREÇA C/ Santa Ana, nº 3, CP 43.500, Tortosa, Tarragona
TEL. I CORREU ELECTRÒNIC 977 48 06 80 (DELTEBRE)
977 44 12 81 (TORTOSA)
[email protected]
FINALITAT Seguretat privada i control d’accessos físics a la seu
videovigilància
LEGITIMACIÓ Compliment d’una obligació legal (llei de seguretat privada)
Compliment d’una missió duta a terme en interès públic
PERÍODE DE CONSERVACIÓ Durant un període màxim de 30 dies segons LO 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
POSSIBLES DESTINATARIS Cap, excepte incidència rellevant: Forces i cossos de seguretat de l’Estat i administració de justícia.
DRETS Drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i la limitació o oposició al tractament
EXERCICI Davant la Comunitat de Regants, amb acreditació prèvia de la identitat mitjançant fotocòpia del DNI, enviant la sol·licitud al correu electrònic [email protected] o a través del correu postal.
INFORMACIÓ ADDICIONAL Us recordem el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de no quedar satisfet una vegada exercitats els vostres drets.

(+INFO a www.regantsesquerra.cat)

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT