Les estacions de bombament

En l’evacuació de les aigües de regadiu, la necessitat de bombament és vital, ja que al voltant d’un 10% de la superfície de cultiu del Delta està per sota del nivell de referència del mar. Com que el calat és superior al nivell de referència i augmenta progressivament degut al canvi climàtic, la realitat és que un 45% de la superfície regable de la plana deltaica necessita bombament durant l’època de cultiu de l’arròs per a mantenir nivells d’aigua òptims i poder desenvolupar-lo de manera normal.

Per a poder dur a terme aquesta tasca, la Comunitat de Regants compta amb diverses estacions de bombament que evacuen les aigües de regadiu al riu, el mar, les llacunes i les basses, segons les seves característiques i ubicació.