Organització

La Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre s’estructura en els òrgans següents:

La Junta General

Constituïda per tots els partícips de la Comunitat, n’és l’òrgan sobirà. És competència de l’Assemblea l’elecció dels càrrecs comunitaris, l’aprovació de les memòries, pressupostos i projectes o la modificació de les Ordenances i Reglaments, entre d’altres.

La Junta de Govern

Elegida per la Junta General, és l’òrgan comunitari encarregat del compliment de les Ordenances i Reglaments i de l’execució dels acords propis i dels adoptats per la Junta General i el Jurat de Regs. Està constituïda per deu vocals titulars, que en el dia de la seva constitució, elegeixen entre ells els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i president del Jurat de Regs, i per tres vocals suplents.

El Jurat de Regs

Elegit per la Junta General, és l’òrgan comunitari a qui correspon conèixer en les qüestions de fet que se suscitin entre els partícips de la Comunitat sobre l’aprofitament de l’aigua, examinar les denúncies per infracció de les Ordenances i Reglaments i celebrar els corresponents judicis, imposant als infractors les sancions pertinents. Està constituït per un president, cinc vocals titulars i tres vocals suplents.