Normativa

Ordenances i reglaments

Modificacions parcials

Art. 67 de les Ordenances:

La Junta de Govern estarà constituïda per un total de deu vocals titulars i tres suplents, que seran elegits per la Junta General. Els vocals suplents cobriran les vacants que es produeixin per malaltia o absència. En la Junta de Constitució i presa de possessió de la Junta de Govern, els seus components elegiran d’entre ells un president, un vicepresident, un secretari i un tresorer-comptador. (…)

Art. 1 del Reglament de la Junta de Govern:

La Junta de Govern instituïda per les Ordenances està constituïda per un president, un vicepresident, un secretari i un tresorer-comptador i sis vocals titulars i tres suplents, elegits per la Junta General d’acord amb l’article 67 de les Ordenances. (…)

Art. 7 del Reglament de la Junta de Govern:

La Junta de Govern es reunirà en sessions ordinàries tots els mesos i les juntes extraordinàries que el president jutgi necessàries o sol·licitin cinc vocals. (…)

Modificació aprovada en la Junta General Extraordinària de 4 de juliol de 2015

Art. 81 de les Ordenances:

Els propietaris dels terrenys limítrofs als canals de la Comunitat (séquies i desguassos) no podran practicar en els seus marges cap obra, ni plantar o sembrar espècie arbòria, ni tan sols a títol de defensa de la seva propietat que, en tot cas, hauran de sol·licitar a la Junta de Govern la qual, si fos necessari, n’ordenarà l’execució per qui correspongui o autoritzarà, si ho demanessin, els interessats per portar-les a terme, sota la vigilància de la mateixa Junta de Govern, que es regirà pels següents criteris:

-En les séquies (tubs) que tinguin una carretera o camí públic en un dels seus costats, sempre que el braç mecànic de la pala abasti la totalitat de la llera, en el costat oposat es podrà edificar a precari la tanca a 1,5 metres de la vora de la llera. No obstant això, el propietari del predi, fins i tot dintre del tancat de la seva propietat, no podrà sembrar o plantar espècies arbòries i construir edificacions, en el seu cas, a menys de 5 metres de la vora de la llera, i haurà de facilitar el pas de maquinària sempre que l’interès general de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre ho requereixi.

-En els desaigües i les séquies interiors, és a dir, que no tinguin carretera ni camí públic contigu, s’haurà de respectar la servitud de 5 metres d’amplada en els dos costats a partir de la vora de la llera.

Modificació aprovada en la Junta General Extraordinària de 30 de maig de 2009

Acords

Secció Sindicat:

No s’arreglarà un malecó si no respecta la servitud de pas mínima per a poder passar-hi la maquinària. (JGO de 31 de març de 2022)

Les instàncies dels comuners que afecten a la planificació de feines de la Comunitat s’hauran de presentar abans del 15 de gener de la campanya corresponent. (JGO de 25 de novembre de 2021)

Els malecons de séquies i desaigües als quals hagi d’accedir la Comunitat de Regants quedaran lliures de qualsevol obstacle que impedeixi el pas i, com a mínim, tindran una amplada de 2,5 metres. (JGO de 25 de març de 2021)

Les instàncies de modificació de regs i desaigües s’han de fer abans del 15 de gener per a planificar les tasques adequadament. (JGO de 25 de març de 2021)

D’acord amb l’art. 4.5 de les Ordenances, la Comunitat de Regants podrà dur a terme serveis d’urgència sol·licitats per comuners amb la corresponent liquidació de taxa. (JGO de 28 de novembre de 2020)

Quan en una zona es procedeixi a fer tractaments amb aigua salada als desaigües, si el departament tècnic detecta que els comuners dificulten aquestes tasques, es deixaran de fer aquests tractaments. (JGO de 30 de novembre de 2019)

Com a pas previ per decidir si s’entuba o no una séquia, un dels condicionants serà que els propietaris hauran de cedir terrenys lliures d’obstacles, si és necessari, per fer els camins en òptimes condicions. (JGO de 30 de novembre de 2019)

Si un propietari vol obrir una rasa (anganilla) al costat d’una séquia o desaigüe, s’haurà d’apartar del pla del talús que dona a la finca tant com la faci de profunda. (JGO de 30 de març de 2019)

Possibilitat de fer ponts amb tubs als regs no revestits de forma provisional, i als desaigües que sigui possible per la superfície d’evacuació i la seva secció. En tots els casos caldrà construir laterals i ales amb formigó. (JGO de 19 de març de 2016)

Queda prohibida la col·locació de planxes fixes als tubs revestits. (JGO de 7 de novembre de 2015)

Tots els comuners que a les seves finques tinguin entubats de qualsevol tipus els han de senyalitzar i mantenir lliures d’herbes. En cas contrari, si amb la maquinària o personal de la Comunitat de Regants s’ocasionés cap dany a aquests elements, no serien indemnitzats. (JGO de 7 de novembre de 2015)

Secció Comunitat:

Els comuners que vulguin rebre les comunicacions en format digital caldrà que signin l’autorització corresponent (JGO de 31 de març de 2022)

Facultar la Junta de Govern a interposar tots aquells procediments jurídics per defensar els béns i interessos de la Comunitat (JGO de 25 de novembre de 2021)

Presentar suggeriments i aportacions a l’anunci del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pel qual s’inicia un període de consulta pública al Plan para la Protección del Delta del Ebro. (JGO de 25 de març de 2021)

Donar suport a totes les accions en qualsevol àmbit –jurídic, tècnic o institucional– encaminades a lluitar contra la regressió al delta de l’Ebre. (JGO de 25 de març de 2017)

Donar suport a tots els actes convocats en contra del Pla Hidrològic de Conca i totes les accions, en qualsevol àmbit –jurídic, tècnic o institucional– encaminades a defensar aquest posicionament de la Comunitat de Regants envers el mencionat pla. (JGO de 19 de març de 2016)