Informació pràctica sobre el Canal de denúncies

CANAL DE DENÚNCIES

Informació pràctica de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Què és el Canal de Denúncies?

El Canal de Denúncies és l’instrument que la COMUNITAT DE REGANTS SINDICAT AGRÍCOLA DE L´EBRE ha implantat per tal de poder informar sobre aquelles actuacions que suposin infraccions normatives o incompliments del Codi General de Conducta. Naturalment, es garanteix l’anonimat i la confidencialitat de l’informant, així com que no es prendran cap tipus de represàlies, tal i com queda expressament recollit en la Política i el Procediment regulador.

Quines característiques té?

Les principals característiques són:

Accessibilitat: Qualsevol empleat, client, proveïdor o persona que tingui relació amb la COMUNITAT DE REGANTS SINDICAT AGRÍCOLA DE L´EBRE pot accedir al Canal de Denúncies.

Els diferents Canals que la COMUNITAT DE REGANTS SINDICAT AGRÍCOLA DE L´EBRE ha obert estan administrats sota el principi de la confidencialitat més absoluta.

Es garanteix que no es prendran represàlies ni altres tipus d’actuacions negatives, pel fet d’haver comunicat alguna informació. En el benentès que s’exclou aquelles informacions producte de la mala fe, que podran ser objecte de les mesures disciplinàries corresponents.

Per què un Canal de Denúncies?

L’objectiu de crear aquest Canal de Denúncies és el de poder tenir coneixement d’aquelles actuacions que incompleixin el marc normatiu o el codi ètic, per tal de poder aplicar les mesures correctores oportunes i aprofundir d’aquesta manera en una cultura ètica i de compliment.

Tanmateix, amb el Canal de Denúncies es dona compliment al requeriment legal d’implantar aquest Canal, tal i com estableix la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

COMUNICACIÓ BÀSICA

Com es pot accedir?

El Canal de Denúncies de fet és un procediment multicanal. És pot accedir tant des de la plataforma web, com a través del telèfon (conversa oral o escrita), correu electrònic, postal o reunió personal. Tanmateix, la comunicació si es desitja, pot ser confidencial o anònima.

Les referències són:

Plataforma web https://www.canalgefacompliance.com
Correu electrònic: [email protected]

Correu Postal: GEFA PRIVACY SL
Dto.deCompliance C/ Argentina 25 2º
43500 Tortosa (Tarragona)
Telèfon:602615644

Es pot sol·licitar també una reunió presencial.

Què es pot informar?

Amb el Canal de Denúncies es pot informar totes aquelles situacions que vulnerin el marc legal o el codi ètic de conducta, tal i com estableix la Política del Canal de Denúncies.

No es pot utilitzar aquest Canal per demanar informacions, aclariments, plantejar reclamacions comercials, informacions sense fonament i rumors

Com ho he de fer?

L’accés al Canal de Denúncies es pot fer de manera anònima o amb identificació. En aquest cas, si es desitja, es garanteix l’absoluta confidencialitat.

Caldrà aportar la informació de la manera més detallada possible, exposant els fets, el departament o lloc on hagin succeït aquests fets, el temps i en general, totes aquelles dades que puguin ser necessàries o que facilitin una correcta investigació. És important el poder aportar testimonis, documents o qualsevol element de prova en general.

Per què ho he de fer?

Perquè d’aquesta manera es col·labora en crear una cultura de compliment normatiu, de transparència, confiança i de responsabilitat ètica. Millora la satisfacció d’empleats i col·laboradors i es redueixen els riscos associats a conductes irregulars.

Qui té accés a aquestes informacions?

Les informacions vehiculades a través del Canal de Denúncies són gestionades per un equip de GEFA PRIVACY, S.L., que farà la seva recepció i anàlisi. Val a dir que totes les persones que tracten les informacions del Canal de Denúncies són experts en Protecció de Dades i estan obligades a guardar una estricta confidencialitat sobre la identitat de l’informant.

Cal aportar proves o evidències a la informació?

Tot i que no és obligatori, el fet de poder aportar evidències o qualsevol element de prova que suporti les informacions formulades, facilitaran en gran manera el procés d’investigació i anàlisi.

Quin procés se segueix?

Si fas la comunicació a través de la plataforma, rebràs una contrasenya per poder fer el seguiment. Sila via emprada és la telefònica, correu personal, a través d’aquest mateix mitjà tindràs el retorn de la informació. Rebràs en primer lloc la confirmació de rebut de la informació i posteriorment, s’establiran les comunicacions necessàries per a la correcta gestió de l’expedient.

Quins terminis hi ha?

La llei estableix que cal enviar l’acusament de rebut de la comunicació en un termini màxim de 7 dies naturals, a comptar del dia següent a la recepció. S’exceptua aquí aquelles situacions especials que puguin posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

Fixa també un termini màxim de 3 mesos per a les actuacions de la investigació. En aquells casos d’especial complexitat, aquest termini es podrà ampliar uns altres 3 mesos addicionals.

Puc tenir represàlies pel fet de formular una comunicació al Canal de Denúncies?

La Llei, en els seus articles 35 a 41 estableix els mecanismes de protecció a l’informant, de manera que no pugui ser objecte de represàlies pel fet d’haver fet alguna comunicació.

Tindré informació del procés?

A través de la plataforma del Canal de Denúncies, amb el codi d’usuari i la contrasenya es podrà visualitzar les diferents actuacions que es vagin fent.

SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

Si faig una comunicació a través de la plataforma web, és possible que identifiquin el meu ordinador?

La plataforma – web del Canal de Denúncies no registra ni fa cap tipus de rastreig sobre les IP que es comuniquin, de manera que no es pot fer cap mena de vinculació. Tanmateix, es pot accedir a la  plataforma – web des de qualsevol ordinador, telèfon mòbil, etc.

En quina situació es troben les persones afectades?

Durant la tramitació de l’expedient, les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d’innocència, així com al dret de defensa i al dret d’accés a l’expedient.

BONES PRÀCTIQUES

Quina diferència hi ha entre confidencialitat i anonimat?

La diferència rau en què en una comunicació confidencial únicament coneixen la identitat de la persona informant el responsable d’atendre el Canal de Denúncies i la persona encarregada d’efectuar la investigació. Qualsevol altra persona necessitarà estar autoritzada per l’informant per poder conèixer la identitat. Sense aquesta autorització, la identitat de l’informant només podrà ser comunicada a l’Autoritat judicial, el Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competent en el marc d’una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

En una comunicació anònima, ningú no coneix la identitat de la persona informant.

Què he de fer si en posterioritat a la comunicació m’arriba més informació?

En cas de disposar d’informació addicional que sigui rellevant per al cas que s’ha comunicat, aquesta es pot aportar a través dels distints mitjans del Canal de Denúncies. Si s’ha utilitzat la plataforma – web,
l’informant disposa de codi d’usuari i contrasenya per accedir a la seva comunicació i aportar tota la documentació que consideri escaient.

Disposo en aquest cas de les mateixes garanties?

Efectivament, al llarg de tot el procés de gestió de l’expedient l’informant disposa des de la comunicació inicial fins a la resolució de les mateixes garanties.